Artikel 1 – Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden (hierna:”de Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle offertes tot verkoop gedaan door en/of overeenkomsten tot koop en verkoop gesloten door W.G. den Heijer & Zn. B.V. (hierna:”den Heijer”) als verkoopster. Onder (offertes voor) overeenkomsten van koop en verkoop worden begrepen
alle (offertes voor) overeenkomsten of (offertes voor) clausules in overeenkomsten strekkende tot overdracht van eigendom.
2. Afwijkende bedingen – waaronder begrepen (algemene) voorwaarden van kopers – zijn slechts van toepassing indien en voor zover den Heijer die toepasselijkheid uitdrukkelijk en schriftelijk – waaronder begrepen per telefax – heeft aanvaard. Een dergelijke aanvaarding geldt steeds slechts voor één offerte en/of één overeenkomst.

Artikel 2 – Aanbiedingen

1. (Zowel mondelinge als schriftelijke) offertes gedaan door den Heijer zijn vrijblijvend en houden slechts een uitnodiging in tot het plaatsen van een order. Een overeenkomst tussen den Heijer en een koper komt eerst tot stand doordat den Heijer die order uitdrukkelijk heeft aanvaard.

Artikel 3 – Wijzigingen

1. Wijzigingen in of annulering van een gesloten overeenkomst behoeft de schriftelijke instemming van beide partijen, tenzij in het hierna volgende anders is bepaald. Onverminderd het bepaalde in de navolgende artikelen is de partij die de overeenkomst wenst te wijzigen of te annuleren, gehouden alle transactieschade voortvloeiende uit de wijziging of annulering alsmede de daarmee samenhangende kosten aan de wederpartij te vergoeden.

Artikel 4 – Levering en risico-overgang

1. Tenzij ander overeengekomen, vindt de levering van de goederen plaats vanuit een door den Heijer te bepalen plaats.
2. Het verkochte is voor rekening en risico van koper vanaf het moment van levering.
3. Indien op verzoek van koper de aflevering elders dan aan de door den Heijer bepaalde plaats geschiedt, is het vervoer van de door den Heijer bepaalde plaats naar de plaats van aflevering voor rekening van koper.
4. Indien het verkochte op het overeengekomen tijdstip van levering voor levering gereed staat, maar om redenen die niet voor risico van den Heijer komen, niet afgeleverd kan worden, geldt als levering de schriftelijke mededeling van den Heijer dat de goederen voor aflevering gereed staan.
Vanaf dat moment zijn alle kosten die den Heijer in verband met de opslag van de goederen maakt voor rekening van de koper. De kosten verbonden aan de opslag bedragen minimaal ….. % van de overeengekomen verkoopprijs.
Indien koper de goederen vervolgens niet binnen een door den Heijer te bepalen aantal dagen in ontvangst neemt, heeft den Heijer het recht de overeenkomst met koper zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en de daardoor geleden schade op koper te verhalen.

Artikel 5 – Leveringstermijnen

1. Ten aanzien van de overeengekomen tijden van levering geldt, dat deze slechts bij benadering kunnen worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de overeengekomen tijden van de levering zoveel mogelijk na te komen, is den Heijer nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van enige overschrijding daarvan.
2. Zodanige overschrijding geeft koper niet het recht de bestelling te annuleren of de ontvangst of betaling der goederen te weigeren, noch verplicht dit den Heijer tot enigerlei vergoeding aan koper, noch tot levering uit voorraad, indien gekocht is op aanvoer van derden.
3. Eerst indien de leveringstermijn met meer dan 60 dagen is overschreden kan koper hetzij den Heijer een nadere termijn van 30 dagen stellen, waarbinnen de goederen alsnog afgeleverd dienen te worden, hetzij de overeenkomst schriftelijk annuleren. Worden de goederen binnen de nadere termijn van 30 dagen niet afgeleverd, dan is de betreffende overeenkomst van rechtswege ontbonden. In geen van de in dit artikellid omschreven gevallen is den Heijer gehouden tot enige schadevergoeding.
4. In het geval overmacht aan de zijde van den Heijer levering of tijdige levering verhindert, heeft den Heijer het recht de overeenkomst te annuleren, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.

Artikel 6 – Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die niet aan de schuld van den Heijer is te wijten en evenmin voor haar risico komt en die de nakoming van de verplichtingen van den Heijer verhindert of zodanig bemoeilijkt dat nakoming redelijkerwijs niet meer van haar kan worden gevergd, daaronder begrepen oorlog, oorlogsgevaar, vijandelijkheden, mobilisatie, oproer, brand, explosie, storm, vorst, overstroming, staking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, bedrijfsstoring, ziekte van personeel, transportmoeilijkheden, uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, andere wettelijke belemmeringen in binnen- of buitenland, storing in de energievoorziening en niet, niet tijdige of niet behoorlijke levering door leveranciers, ongeacht of de desbetreffende omstandigheid op enig moment was te voorzien.

Artikel 7 – Eigendom

1. Onverminderd het overige in de betreffende overeenkomst bepaalde blijven, tot het moment van betaling van alle vorderingen uit welke hoofde dan ook door koper aan den Heijer verschuldigd, met inbegrip van rente en kosten – en ingeval in rekening-courant wordt geleverd, tot op het moment van vereffening van het eventueel ten gunste van den Heijer komende saldo – alle door den Heijer aan koper geleverde goederen haar eigendom.
2. Koper is alvorens de in het vorige lid bedoelde volledige betaling c.q. vereffening heeft plaatsgevonden niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of het bezit daarvan over te dragen, een en ander met uitzondering van niet-fiduciaire eigendomsoverdracht indien en voorover deze overdracht past in de normale uitoefening van zijn bedrijf of beroep. Bij overtreding hiervan, alsmede in het geval van gehele of gedeeltelijke toepasselijkheid van art. 12 lid 4 van de Algemene Verkoops- en Leveringsvoorwaarden heeft den Heijer het recht om alle door haar geleverde goederen, zonder dat enige machtiging van koper of de rechter daartoe is vereist, zelf terug te nemen of terug te doen halen van de plaats waar de goederen zich bevinden.

Artikel 8 – Reclames / Reclamaties

1. Indien afmeting of hoeveelheid van de aan koper geleverde goederen niet voldoet aan het overeengekomen kan hij, indien dit verse goederen betreft, tot uiterlijk 24 uur en indien het diepgevroren goederen betreft tot uiterlijk 72 uur na aflevering van de desbetreffende goederen schriftelijk onder opgave van redenen bij den Heijer reclameren. Indien koper binnen de in de vorige volzin genoemde termijnen heeft gereclameerd en de kwaliteit van het verkochte niet voldoet aan het overeengekomen heeft den Heijer de keuze, hetzij de goederen terug te nemen en dan de overeenkomst te annuleren
zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, ofwel vervangende goederen te leveren die wel de overeengekomen kwaliteit bezitten, hetzij een naar haar oordeel, de mindere kwaliteit in aanmerking genomen, redelijke korting op de verkoopprijs verlenen.
2. Indien koper reclameert als in het voorgaande lid bedoeld, is hij verplicht den Heijer in de gelegenheid te stellen de goederen te (doen) inspecteren om de – beweerdelijk verminderde – kwaliteit vast te stellen.
De kosten van deze inspectie zijn voor rekening koper indien uitslag van de inspectie is dat zijn reclame ongegrond was.

Artikel 9 – Garantie en aansprakelijkheid

1. Behoudens het bepaalde in art. 8 is den Heijer niet tot enige garantie van de deugdelijkheid van de geleverde goederen gehouden.
2. Onverminderd het bepaalde in art. 8 zijn den Heijer noch derden die den Heijer bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt (hierna: ”Derden”) aansprakelijk jegens koper voor vergoeding van enige schade, transactie- of gevolgschade, aan personen of goederen toegebracht door in of in verband met de uitvoering van de overeenkomst of door of in verband met het verkochte of het gebruik daarvan.
Indien den Heijer of enige Derde ondanks het vorenstaande jegens koper aansprakelijk is op grond van bepalingen van dwingend recht, is den Heijer respectievelijk die Derde slecht aansprakelijk voor de vergoeding van de transactieschade en met name niet voor de vergoeding van gevolgschade.
Indien den Heijer of enige Derde op grond van de vorige volzin tot enige vergoeding van schade gehouden is, is den Heijer respectievelijk die Derde niet aansprakelijk voor schade die de verkoopprijs van de geleverde te boven gaat.

Artikel 10 – Vrijwaring

1. Koper vrijwaart den Heijer en Derden voor alle aanspraken tot vergoeding van schade, transactieschade dan wel gevolgschade, aan personen of goederen toegebracht door of in verband met de uitvoering van de overeenkomst of door of in verband met het verkochte of het gebruik daarvan.

Artikel 11 – Prijs

1. De door den Heijer genoemde verkoopprijs is gebaseerd op haar inkoopprijs en andere kostenfactoren. Wanneer één van deze prijsbestanddelen na de bevestiging van de order van koper, maar voorafgaand van de aflevering van de goederen wordt verhoogd, heeft den Heijer het recht die verhoging aan de koper door te berekenen.
2. Onverminderd de algemene toepasselijkheid van het in lid 1 van dit artikel bepaalde is zulks in het bijzonder van toepassing op wijzigingen van in- of uitvoerrechten of andere rechten of belastingen na de verzending van de orderbevestiging optredende en op verandering in de wisselkoers van de euro tegenover de buitenlandse valuta waarin den Heijer eventueel de goederen van haar leverancier heeft gekocht.
3. Indien nadat de overeenkomst tot stand is gekomen deze door den Heijer en koper wordt gewijzigd en/of aangevuld zodanig dat de verplichtingen van den Heijer worden gewijzigd en/of aangevuld, is den Heijer bevoegd de verkoopprijs met een door haar vast te stellen redelijk bedrag te verhogen. Indien den Heijer aldus de prijs verhoogt, is zij verplicht dit uiterlijk op de veertiende dag na de dag dat de overeenkomst is gewijzigd en/of aangevuld schriftelijk en onder opgave van de verhoogde verkoopprijs aan koper mede te delen.

Artikel 12 – Betalingsvoorwaarden

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is koper gehouden de verkoopprijs, vermeerderd met de kosten die voor zijn rekening zijn, binnen de op de factuur vermelde termijn, dan wel, bij gebreke van een dergelijke vermelding uiterlijk op de dertigste dag na factuurdatum, in euro’s te voldoen door contante betaling aan het kantoor van den Heijer of door storting of overschrijving op een door den Heijer aangewezen bank- of girorekening.
2. Betaling door storting of overschrijving op een bank- of girorekening wordt geacht te zijn geschied zodra het desbetreffende bedrag op de bank- of girorekening van den Heijer is bijgeschreven. Alle kosten verbonden aan betaling door storting of overschrijving op een bank- of girorekening zijn voor rekening van de koper.
3. Koper is niet bevoegd de betaling van het door hem verschuldigde op te schorten op grond dat den Heijer enige verplichting uit hoofde van welke overeenkomst ook jegens hem niet is nagekomen.
4. Elke overeenkomst van koop en verkoop door den Heijer wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde, dat de betrokken koper op grond van door den Heijer in te winnen inlichtingen naar het oordeel van den Heijer voldoende kredietwaardig blijkt.
5. Bij de uitvoering van een gesloten overeenkomst is den Heijer gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op de schorten, totdat de betrokken koper op verzoek en ten genoegen van den Heijer zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit hoofde van die overeenkomst.
6. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is het een koper niet toegestaan de verkoopprijs te compenseren met één of meer vorderingen die hij op den Heijer mocht hebben.
7. Indien een koper enig bedrag dat hij aan den Heijer verschuldigd is niet tijdig betaalt, is hij in gebreke, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling door den Heijer nodig is. Wanneer een koper in gebreke is, is hij over het door hem aan den Heijer verschuldigde bedrag een rente, gelijk aan het op de vervaldag geldende promessedisconto van de Nederlandsche Bank, verhoogd met 4 % per jaar verschuldigd, te rekenen vanaf de datum waarop de betaling had dienen plaats te vinden tot de datum van algehele voldoening.
8. Indien de overeengekomen betalingstermijn is overschreden, is den Heijer bevoegd om de aan incasso van de koopprijs verbonden gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten aan haar koper in rekening te brengen indien zij voor het innen van de vordering gebruik maakt van daartoe geëigende personen of instellingen. Den Heijer heeft in dat geval de keuze, hetzij de werkelijk gemaakte kosten in rekening te brengen, hetzij een gefixeerd bedrag van 15 % van de verkoopprijs van de geleverde – respectievelijk het door haar te incasseren bedrag – in rekening te brengen.

Artikel 13 – Wanprestatie van de koper

1. Indien een koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit deze of enige andere met hem gesloten overeenkomst voortvloeit, alsmede indien hij instaat van faillissement wordt verklaard c.q. faillissement is aangevraagd dan wel zelve surseance van betaling of zijn faillissement aanvraagt, of besluit tot of overgaat tot (al of niet gedeeltelijke) stillegging of liquidatie van zijn bedrijf,  alsmede indien ten laste van een koper enig executoriaal beslag wordt gelegd, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft den Heijer het recht, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, te harer keuze, al dan niet in combinatie:
a.   de uitvoering van enige, meerdere of alle verplichtingen harerzijds ten opzichte van die koper, uit welke hoofde dan ook, op te schorten en/of
b.   ook al was anders overeengekomen, voor iedere uitvoering harerzijds van enige verplichting contante betaling te vorderen en/of
c.   de overeenkomst(en) geheel of ten dele te ontbinden c.q. ontbonden te verklaren, zonder dat zij tot enige schadevergoeding, garantie of anderszins is gehouden.
Het in dit lid bepaalde geldt onverminderd het recht van den Heijer op vergoeding van schade, kosten en renten.

Artikel 14 – Toepasselijk recht

1. Op alle offertes en overeenkomsten waarop deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, tenzij partijen uitdrukkelijk in afwijking van deze bepaling schriftelijk de toepasselijkheid van enig buitenlands recht zijn overeengekomen.

Artikel 15 – Geschillen

1. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van een offerte of een overeenkomst waarop deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, zullen met uitsluiting van de bevoegdheid van enige andere rechter, in eerste aanleg worden gebracht voor de Arrondissementsrechtbank te ‘’s-Gravenhage.

© W.G. den Heijer & Zn. b.v.

Translate »